Valtuustossa

Kuntavaaliteesit 2021

Raahea on kehitettävä tasapuolisesti kylien vetovoimaisuutta ja palveluja vaalien. Pienet lähikoulut toimivat kylän sydämenä, eikä niitä saa lakkauttaa!

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta on mahdollistettava ja myös pienille koululaisille on tarjottava vuorohoitoa.

Nykyiset päiväkoti- ja kouluverkostot on laitettava kuntoon, sillä lasten ja henkilökunnan terveyttä ei saa vaarantaa missään olosuhteissa. Peruskoulun luokkakokoja on pienennettävä ja opetusryhmän enimmäiskoon tulee olla 20 oppilasta. Koulunkäynnin ohjaajia tulee olla riittävä määrä ja henkilöstön työhyvinvoinnista ja jaksamisesta on huolehdittava kaikilla aloilla. Lapsibudjetointi on otettava käyttöön välittömästi.

Vahvistetaan osaamista ja työllisyyttä toisen asteen koulutusta kehittämällä ja panostamalla yhteistyöhön korkeakoulujen ja alueemme yritystoiminnan kanssa. Haetaan rohkeasti uusia kasvumahdollisuuksia kestävästä teknologiasta, palveluista ja matkailusta.

Lastensuojeluun ja ennaltaehkaisevään työhön on panostettava nykyistä enemmän ottamalla käyttöön lapsi- ja nuorisovaikutusten arviointi päätöksentekoon ja huolehtimalla henkilöstön riittävyydestä kouluterveydenhuollossa ja lastensuojelussa. Perheiden arjessa jaksamista tuetaan esimerkiksi palkkaamalla enstisajan kodinhoitajia. Lasten sijoittamisessa kodin ulkopuolelle on painopistettä siirrettävä laitoksista perheisiin. Raahen Ensi- ja turvakodin toiminta on turvattava.

Liikunta ja kulttuuri edistävät kuntalaisten terveyttä ja henkistä hyvinvointia vauvasta vaariin, joten esteettömät lähiliikuntapaikat ja monipuoliset kulttuuripalvelut on pidettävä kunnossa. Kulttuuri- ja liikuntaseteleitä tulee tarjota vähävaraisille lapsiperheille, kotiäideille-, -isille, työttömille, opiskelijoille sekä vammais- että vanhusväestölle. Lapsille ja nuorille tulee ottaa käyttöön harrastuspassi. Kaikilla kuntalaisilla tulee olla mahdollisuus liikkua ja harrastaa varallisuudesta riippumatta. Otetaan urheiluseurat ja järjestöt mukaan kehittämään kaupunkimme liikunta- ja vapaa-ajanpalveluita.

Lähidemokratiaa on parannettava ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksia edistettävä ottamalla käyttöön osallistava budjetointi.

Kaikessa kaavoituksessa ja rakentamisessa on otettava huomioon myös alueen tulevaisuuden tarpeet sekä asukkaiden hyvinvointi ja mielipiteet.

Tuulivoimaloiden rakentamisessa vähintään 2 kilometrin etäisyys vakituiseen asutukseen on ehdottomasti säilytettävä! 

Arvostetaan kestävillä ratkaisuilla luonnon puhtautta, kauneutta ja monimuotoisuutta. Maailman paras juomavesi ei ole itsestäänselvyys.

Huolehditaan yhdessä teräskaupunkimme pito- ja vetovoimatekijöistä, jotta täällä on jatkossakin hyvä asua, elää ja yrittää.