Vaalit 2019

Valtiopäivätoimeni

Tähän on koottu valtiopäivätoimeni eduskunnassa. Ajantasaisin lista on eduskunnan sivuilla. Myös puheenvuoroni ja sidonnaisuuteni löytyvät sieltä.

 • Kirjallinen kysymys: Joukkoliikenteen rahoitus ja tasa-arvo, 3.3.2015 tiedote
 • Kirjallinen kysymys: Päivystysasetuksen kiirehtiminen, 10.10.2014, tiedote
 • Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen lapsilisiin, 26.9.2104, tiedote
 • Talousarvioaloite: Määrärahan osoittaminen valtatien 22 Oulu – Kajaani – Vartius-tieosuuden kehittämiseen, 26.9.2014, tiedote
 • Lakialoite: Laki terveydenhuoltolain 50 §:n muuttamisesta, 25.9.2014, tiedote
 • Lakialoite: Laki toimeentulotuesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta, 3.9.2014, tiedote

Vaalilehti 2019

Tutustu vaalilehteeni!

Teemani eduskuntavaaleissa 2019

Eriarvoistavalle ja syrjäyttävälle leikkaus- ja keskittämispolitiikalle on laitetta piste! Lähipalvelut ja pienten sairaaloiden kuten Raahen sairaalan ja Oulaskankaan toiminta on turvattava muuttamalla terveydenhuoltolakia ja päivystysasetusta. Vanhuspalvelut on laitettava kuntoon kirjaamalla sitova hoitajamitoitus (vähintään 0,7) lakiin, lisäämällä valvontaa ja säätämällä laiminlyönneistä ja puutteista tuntuvat rangaistukset. Ihminen ei ole kauppatavaraa. Yksityiseen voitontavoitteluun hoiva-alalla on puututtava.

Riittävä perusturva kuuluu kaikille. Eläkeläis- ja lapsiperheköyhyys on poistettava. Suomi on rikkaampi kuin koskaan ja silti leipäjonot vain pitenevät ja pienituloisten määrä kasvaa. Tämä on seurausta hallituksen epäoikeudenmukaisesta tulonjako-, verotus- ja leikkauspolitiikasta.

Tärkein tavoitteeni kansanedustajana on edistää riittävää toimeentuloa ja jokaisen oikeutta hyvään ja turvalliseen elämään iästä, asuinpaikasta tai sosiaalisesta asemasta riippumatta. Oikeudenmukainen yhteiskunta vaatii puheiden sijaan tekoja ihmisen parhaaksi. Emme tarvitse aktiivimallin kaltaisia syyllistäviä pakkoleikkureita, lähipalveluiden alasajoa tai nuoria syrjäyttäviä koulutusleikkauksia.

Me tarvitsemme reilua ja kannustavaa sosiaaliturva- ja työllisyyspolitiikkaa, maksukyvyn mukaista progressiivista verotusta, toimivaa julkista perusterveydenhuoltoa ja maksutonta toisen asteen koulutusta. Yksityiseen voitontavoitteluun hoiva-alalla on puututtava.

Haluan olla mukana edistämässä parempaa työelämää sekä lasten, nuorten, vammaisten ja vanhusten oikeuksia hyvään ja turvalliseen elämään. Pidetään yhdessä kaikki mukana.

Tarvitsemme myös kestävää ympäristö- ja energiapolitiikkaa sekä demokratian ja yhdenvertaisuuden kehittämistä. Keskeinen keino tavoitteiden saavuttamiseksi on talous- ja työllisyyspolitiikan kääntäminen vasemmalle. Vasemmistoliiton vaaliteeman mukaisesti tavoitteenani on oikeudenmukainen Suomi kaikille,
ei harvoille.

Työelämä paremmaksi!

Parempi työelämä tarkoittaa reiluja työehtoja, työn ja sen tuottaman hyvinvoinnin tasaisempaa jakaantumista sekä joustavampia tapoja yhdistää perhe-, harrastus- ja työelämä. Vasemmistoliitto ainoana puolueena eduskunnassa vastusti kilpailukykysopimusta, jolla leikattiin julkisen sektorin työntekijöiden lomarahoja 30% ja pidennettiin palkatonta työaikaa. Vaadimme myös työttömiä kyykyttävän ja syyllistävän aktiivimallin kumoamista.

 • Perusteeton osa-aikaisuus ja nollatuntisopimukset on kitkettävä lailla ja valvonnalla.
 • Palkkatasa-arvoa on parannettava muun muassa lisäämällä luottamusmiesten tiedonsaantioikeutta.
 • Johtajien ylisuuret palkat saadaan kuriin ottamalla käyttöön suhteellinen palkkakatto.
 • Työajan lyhentämistä toimeentuloa laskematta kannattaa kokeilla.
Hyvinvointia lapsille, perheille, opiskelijoille ja vanhuksille!

Hyvinvointi syntyy perustarpeiden täyttämisestä ja mahdollisuudesta toteuttaa itseään omaksi ja yhteiskunnan hyväksi.

 • Lapsi-, perusoikeus- ja sukupuolivaikutusten arviointi tulee saada kaikkeen päätöksentekoon.
 • Lapsilisien leikkaus on peruttava ja lapsilisät maksettava myös toimeentulotuen varassa oleville.
 • Perheitä tulee tukea esimerkiksi kotiavulla.
 • Omaishoidon tuki tulee siirtää Kelalle ja tuen kriteerit yhtenäistää.
 • Asumisen hintaa tulee laskea lisäämällä pienempien vuokra-asuntojen tuotantoa.
 • Tämä helpottaa myös yksinasuvien ja yksinhuoltajien toimeentuloa.
 • Työttömiä ja pienituloisia nöyryyttävät byrokratia ja pakkotyön muodot on purettava.
 • Perusturvaa tulee yhtenäistää ja perustuloa kokeilla alueellisesti perustulomallin kehittämiseksi.
Kestäviä työpaikkoja!

Ympäristön kannalta kestävä politiikka vaatii ilmastonmuutoksen hillitsemistä ja monimuotoisen luonnon suojelemista.

 • Uusiutuvaan energiaan ja biotalouteen investoimalla luodaan työpaikkoja ja vähennetään ympäristöä kuormittavan energiatuotannon tarvetta.
 • Energiatehokas rakentaminen tuo työtä ja säästää luonnonvaroja.
 • Ilmastopäästöjen vähentäminen vaatii maailmanlaajuisia päätöksiä ja edelläkävijöitä.
 • Ainutlaatuisten ekosysteemien kuten Arktiksen ja monimuotoisten suotyyppien suojelu on velvollisuutemme.
Kehittyvää demokratiaa ja yhdenvertaisuutta!

Kansanvallan ja kansalaisten osallistumisen lisääminen on toimivan yhteiskunnan edellytys.

 • Kansalaisaloitetta pitää kehittää siten, että kaikki kannatetut aloitteet tulevat kunnolla käsitellyiksi.
 • Kansanäänestyksiä tulee lisätä.
 • Äänioikeuden ikärajan laskemista 16 vuoteen kannattaa kokeilla.
 • Sote-uudistuksessa demokratiaa tulee lisätä suorilla kansanvaaleilla.
 • Ihmisoikeuksien kunnioittamisen tulee olla ulko- ja kauppapolitiikan kulmakivi.
 • Itsemääräämisoikeutta sekä sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuutta on kunnioitettava muun muassa intersukupuolisia ja sukupuolenkorjausta koskevassa lainsäädännössä.
Talous- ja työllisyyspolitiikka vasemmalle!

Vasemmistolainen talouspolitiikka perustuu solidaarisuuteen, maksukyvyn huomioivaan verotukseen ja elvyttävään työllisyyspolitiikkaan.

 • Lisää progressiota verotukseen, ansio- ja pääomatulojen verotus yhdenmukaiseksi.
 • Varallisuusvero on palautettava uudistettuna, ja tasaveroja – kuten arvonlisävero – on laskettava.
 • Verovuoto veroparatiiseihin pitää tukkia.
 • Työllisyyttä on parannettava julkisilla investoinneilla, turvaamalla valtionyhtiöiden työpaikat sekä tukemalla työllistäviä hoiva- ja vientialoja.
 • Pienyrittäjien työtä tulee helpottaa alv-velvollisuuden alarajaa laskemalla ja tukemalla työntekijöiden palkkaamista.