Blogi

18.3.2013

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puheenvuoro talousseminaarissa 18.3.2013

Arvoisat valtuutetut, puheenjohtaja, viranhaltijat ja muut läsnäolijat

Raahen kaupunginvaltuusto päätti talousarviokokouksessaan äänestyksien jälkeen 10.12. esittää hyvinvointikuntayhtymän talousarvioon palautettavaksi sieltä karsittuihin yhteensä yli kolmen miljoonan euron leikkauksiin 500 000 euroa henkilöstömenoihin ja kaupupungin talousarvioon esitettiin lisättäväksi 300 000 euroa Raahe-lisän säilyttämiseksi. Samassa asiakohdassa hyväksyttiin yksimielisesti seuraava klausuuli: ” Kaupunginhallitus nimeää kaupungin talouden tasapainottamisryhmän niin pian kuin mahdollista. Ryhmän toiminta-aika on maaliskuun 2013 loppuun saakka. ” Nyt kun taloustoimikunnan toimiaika on jo loppusuoralla, niin jäämme mielenkiinnolla odottamaan niitä keinoja, joita toimikunta on talouden tasapainoon saattamiseksi löytänyt.

Palatakseni vielä viime joulukuussa tehtyihin valtuuston päätöksiin, niin todettakoon, että Raahen kaupungin esitys 500 000 euron palauttamisesta hyvinvointikuntayhtymän talousarvioon kuitenkin kaatui hyvintointikuntayhtymän kuntakokouksessa, jossa myös osa raahelaisista kokousedustajista äänesti Raahen kaupungin valtuuston päätöstä vastaan. Tämä laittaa meidät päättäjät pohtimaan valtuuston päätöksien sitovuutta ja merkityksellisyyttä. Kuntayhtymän talous ei tosin näytä helpottuneen tehdyistä raskaista säästöpäätöksistä huolimatta, vaan jälleen kerran joudumme varautumaan ei satojen tuhansien vaan miljoonien eurojen budjetin ylityksiin kuntayhtymän osalta. Kuntayhtymässä tuleekin jatkossa kiinnittää enemmän huomiota realistisen talousarvion laatimiseen,jotta ikäviltä miljoonien eurojen budjetin ylityksiltä vältyttäisiin. Tasapainoisessa kuntataloudessa vältetään niin ali- kuin ylibudjetointiakin. Toisaalta valtuutettujen on voitava seurata ja valvoa budjetin toteutumista reaaliajassa sekä voitava luottaa siihen, että yhdessä päätettyjä asioita viedään yhdessä eteen päin vastakkainasettelua ja ristiriitoja sovitellen.

Raahen Vasemmistoliiton valtuustoryhmä arvioi hyvinvointikuntayhtymän tulevaisuutta avoimesti kuntalaisten palveluiden ja koko Raahen seutukunnan etua ajatellen. Tarvittaessa on löydyttävä myös valmiutta purkaa kalliiksi, toimimattomaksi ja epädemokraattiseksi osoittautunut kuntayhtymä ja palautettava päätösvalta takaisin kunnanvaltuustoille.

Arvoisat läsnäolijat. Maailmantalous elää murroksessa ja Euroopan maiden tiukat talouskurisopimukset heijastuvat negatiivisesti myös vientiteollisuudesta riippuvaiseen kotikaupunkiimme. Kun Euroopan kriisiytyneet valtiot säästävät itseään hengiltä palkkoja ja investointeja leikkaamalla, ei myöskään teräs tee kauppaansa maailmalla. Sisäinen delvalvaatio heikentää maiden ostovoimaa ja bruttokansantuotetta. Suomen talouskasvu on jo useamman vuoden ajan perustunut kotimaisen kysynnän varaan, joten mikäli palkkojen nollakorotuksiin tai jopa palkkojen alentamisen tielle lähdetään ja samaan aikaan yhteisöveroa lasketaan, niin näillä toimenpiteillä tulee olemaan suora heikentävä vaikutus kuntien sekä valtion  verokertymiin. Vaikka meidän mahdollisuutemme vaikuttaa globaaliin tai kansalliseen talouspolitiikkaan ovat rajalliset, niin niiden vaikutukset on meidän huomioitava myös oman kuntamme tulevaisuutta rakentaessamme. Emme kuitenkaan voi heittäytyä synkkien pilvien vietäviksi, vaan meidän on uskottava, että Raahen tulevaisuuden näkymät talouden haasteista huolimatta ovat parasta A-luokkaa.

Arvoisat valtuutet. Meille annettiin tehtäväksi nimetä kolme pääpainopistettä Raahen kehittämiseksi/nostamiseksi tavoiteltujen/houkuttelevien kaupunkien joukkoon. Raahen Vasemmistoliiton pääpainopisteet koostuvat kuntalaisten peruspalveluiden turvaamisesta, työllisyyden parantamisesta ja koulutusmahdollisuuksien kehittämisestä.

1.  Me asukkaat olemme kunta ja siksi Raahea on kehitettävä ihmiset ja palvelut edellä. Lähidemokratia on parhaimmillaan kansalaisaktiivisuutta ja ihmisten suoria yhteydenottoja heitä ja koko kuntaa koskevassa päätöksenteossa. Tulevaisuuuden Raahessa kuntalaisia kuunnellaan aidosti ja heitä rohkaistaan osallistumaan kansanäänestyksiin ja antamaan palautetta. Kuntalaisten tekemät aloitteet ja oikaisuvaatimukset käsitellään viipymättä ja kaikkien mielipiteitä ja ajatuksia kunnioitetaan.

Sote- ja kuntauudistukset tulevat vaikuttamaan myös meidän tulevaisuutemme. Mutta uudistusten sisällöistä riippumatta, ihmisten perustarpeet ja arkielämän vaatimukset tulevat säilymään ennallaan. Edelleen asuinpaikan valintaan tulevat vaikuttamaan; työ, asuminen, terveyspalveluiden saatavuus, koulutuspaikkojen monipuolisuus ja riittävyys, koulujen ja päiväkotien toimivuus sekä erilaisten vapaa-ajan palveluiden tarjonta. Toimivat kulttuuri- ja liikuntapalvelut sekä erilaiset matalan kynnyksen palvelut edistävät kansalaisten terveyttä ja sivistystä sekä ehkäisevät tehokkaasti niin nuorten syrjäytymistä kuin sosiaalisten ongelmien kärjistymistä. Kaupunki, joka haluaa olla tavoiteltu ja houkutteleva, pitää huolen siitä, että kuntalaisia vauvasta vaariin  kohdellaan tasavertaisesti asuinpaikasta, varallisuudesta, sukupuolesta , iästä tai muista henkilökohtaisista ominaisuuksista riippumatta. Tulevaisuuden Raahessa kuntalainen on ykkönen ja siksi Raahe on vuonna 2020 ylivoimaisesti halutuin asuipaikka aina akselilla Utsjoki-Helsinki ja siltä väliltä.

2.  Päätöksenteko, joka nojaa ihmisten peruspalveluiden toimivuuden ja saatuvuuden turvaamiseen edellyttää myös työpaikkaomavaraisuuden säilyttämistä ja uusien yritysten ja työpaikkojen syntymistä. Raahen terästehtaan kilpailukyvyn turvaaminen on ensisijaisesti omistajien harteilla ja Suomen valtion tulee huolehtia siitä, että Perämeren satamat ja raideliikenne toimivat ympärivuoden moitteettomasti. Myös muun infran kuten teiden kuntoon saattaminen sekä kaavoitus ovat tärkeitä työllisyyden ja yritystoiminnan turvaamisen näkökulmasta. Tulevaisuuden Raahe toimii kestävän kehityksen periaatteita kunnioittaen huolehtien ympäristöarvojen toteutumisesta. Puhdas ilma ja maailman paras juomavesi sekä Raahen rannat saarineen houkuttelevat asukkaiden lisäksi myös matkailu- ja luontoalan yrittäjiä kauniiseen merelliseen kotikaupunkiimme. Vuonna 2020 Raahen Satama on Laguna-hankkeen ja muiden Pohjois-Suomen hankkeiden kuten  tuuli-, bioenergia ja Mustavaaran sulatto-hankkeiden ansiosta kohonnut yhdeksi Suomen tärkeimmistä vientisatamista.

3. Työllisyys edellyttää myös osaavan työvoiman saatavuuden turvaamista. Sen vuoksi Raahe panostaa niin laadukkaaseen perusopetukseen kuin toisen asteen koulutuspaikkojen monipuolisuuteen ja riittävyyteen. Seutulukio toimintaa kehitetään ja ammatillinen koulutus vastaa työllisyyden kysyntään. Oppisopimus- ja aikuiskoulutusta myös monipuolistetaan ja varaudutaan jo ennakkoon eläköitymisen mukanaan tuomiin haasteisiin. Raahessa ei ole tarvetta supistaa tai leikata perusopetuksesta tai muustakaan koulutuksesta, vaan myönteisen asukas- ja työpaikkakehityksen myötä Raahessa tehdään vuonna 2020 läheistä yhteistyötä niin ammattikorkeakoulujen kuin yliopistojenkin kanssa.

Hyvät ystävät. Raahen kaupungin tulevaisuus on meidän päättäjien käsissä. Pitämällä kiinni yhdessä sovituista päätöksistä pidämme yllä luottamuksen ja kunnioituksen ilmapiiriä. Vastakkainasettelua ja ristririitoja välttämällä me pystymme rakentavaan yhteistyöhön. Kaupunkimme tarvitsee uskoa paremmasta huomisesta ja myös toimenpiteitä näkymien parantamiseksi. Välttämättömät investoinnit ja jo päätetyt hankkeet on kaupungin imagon, luotettavuuden ja vetovoimaisuuden vuoksi meidän yhdessä saatettava loppuun.

Raahen Vasemmistoliiton valtuustoryhmän puolesta
Katja Hänninen